Pravila sodelovanja v nagradni igri: Sodeluj in osvoji grafiko »Življenje je lepo«

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom širjenja spletnih vsebin projekta »Galerija lepega življenja«, organizira nagradno igro »Sodeluj in osvoji grafiko »Življenje je lepo«« (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra poteka v času trajanja oglasne kampanje, ki poteka od 19.11. 2019 do 5. 12. 2019.
S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo ustvarjen profil na spletnem omrežju Facebook (v nadaljevanju: udeleženci). Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.
S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Način sodelovanja
Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da preko spletne strani www.lepozivljenje.si oz. www.lepo-zivljenje.si, s klikom na gumb »deli«, na svojem Facebook profilu deli vsebine povezane s projektom »Galerija lepega življenja«.

Žrebanje nagrad
Organizator bo izžrebal naslednje nagrade: • 12 dobitnikov ene izmed naključnih originalnih grafik (vrednost grafike je 20 eur)
Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.
Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.
Žrebanje nagrad bo potekalo z žrebom med udeleženci, ki so delili vsebine na omrežju Facebook.
Žrebanje nagrad bo potekalo v torek, 10. 12. 2019, na sedežu organizatorja nagradne igre.
Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanem nagrajencu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Izžrebani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po izvedbi žrebanja preko sporočila na socialnem omrežju Facebook, najkasneje naslednji dan po izvedenem žrebanju.
Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati najkasneje v roku 8 dni od poslanega obvestila. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade ter hkrati izgubi pravico do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.
Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, zamenjati za gotovino ali drugo nagrado. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul. RS št. 86/04, 67/07 in 94/2007-UPB1).
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

Končne določbe
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.lepozivljenje.si oz. www.lepo-zivljenje.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@modra.si.

Hvala, ker življenje delate lepo.

Spoznajte, kako lahko z majhnimi koraki že danes poskrbite, da bo tudi vaše življenje po upokojitvi lepo, bogato in izpolnjujoče.

Modra.si